?>
Biologisk mångfald viktig för bördig jord
Posted By : June 7, 2019

 

Markens biologiska mångfald har en avgörande betydelse för åkermarkens bördighet och det finns sätt att bibehålla och förbättra bördigheten. I åkermarken finns en mängd markorganismer som bryter ner organiskt material och bygger upp markstrukturen.

– I en tesked jord finns lika många bakterier som det finns människor på jorden och ett hektar åkermark kan innehålla ett halvt ton daggmaskar. Livet i marken är lika varierat som livet ovanpå marken, säger Petter Haldén, rådgivare vid Hushållningssällskapet och författare till broschyren ”Gynna mångfalden i marken”.

I åkermarken finns förutom mineralpartiklar, vatten och luft också ett myller av levande markorganismer som daggmaskar, tusenfotingar, hoppstjärtar, svampar och bakterier. Markorganismerna bidrar på olika sätt till markens bördighet. De bryter till exempel ner dött organiskt material så att växterna kan ta upp näring och de bygger upp markens struktur.

Läs mer: http://www.jordbruksverket.se/nyhetsrum.4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/biologisk-maangfald-viktig-foer-boerdig-jord-2881491?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email

Translate »