Glyfosatens vara eller inte vara, det är frågan!
Posted By : May 25, 2020

”Bäst att förbereda sig för en framtid utan glyfosat”

Land Lantbruk, 20200213

 

Glyfosat används för att ta bort ogräs och annan vegetation. Det ingår som verksamt ämne i ogräsbekämpningsmedel och används främst inom jordbruket, men säljs också till privatpersoner för ogräsbekämpning i trädgårdar (Kemikalieinspektionen, 20200525). Ungefär hälften av den totala mängden ogräsmedel som säljs till lantbruket utgörs av glyfosat och gör det därmed till ett av de vanligaste bekämpningsmedlen inom det svenska lantbruket . För privatpersoner är ämnet mer känt i form av produktnamnen Roundup, Rambo, Glyphomax, Kvick Down och Touchdown. (Kemikalieinspektionen, 20200525)

Bild: Försäljning av glyfosat i förhållande till totala mängden sålda ogräsbekämpningsmedel, Kemikalieinspektionen 20200525.

2017 godkände EU-kommissionen användning av glyfosat fram till 15 dec 2022 och i december 2019 ansöktes om förlängning av godkännandet. Sverige är ett av de länder som kommer att ingå i utredningen kring ett fortsatt användande av ämnet. Redan idag finns begränsningar kring användningen för att minimera riskerna för att rester av bekämpningsmedlet ska finnas kvar i lantbruksprodukterna vid försäljning eller att det ska spridas till vattenmiljöer. Ansvaret för att tillse att reglerna följs ligger både på lantbrukare och privatpersoner (Kemikalieinspektionen, 20200525).

EU har ett gemensamt regelverk för användningen av kemiska bekämpningsmedel, men varje land har också rätten att reglera användningen inom landets gränser. Detta gör att synen på glyfosat och dess användning varierar i Europa. I Sverige får glyfosat endast användas för ogräsbekämpning på våren innan grödornas uppkomst och på hösten efter skörd vilket minimerar riskerna för att rester av bekämpningsmedels ska kunna finnas i det vi äter. I vissa andra länder är det tillåtet att använda glyfosat i växande gröda, vilket förutsätter att grödan inte dör av bekämpningsmedlet. För att uppnå detta har t ex raps och sockerbetor tagits fram som inte påverkas av glyfosat. Problemet här är dels eventuella risker med GMO-grödor (genetiskt modifierade organismer) och att egenskapen har spritts även till ogräs som inte längre dör vid bekämpning och tvingar oss att ta fram nya bekämpningsmedel som kanske har större miljöpåverkan.  2019 dömdes kemi- och läkemedelsföretaget Bayer till skadestånd för att deras produkt Roundup ska ha orsakat Non-Hodgkins lymfom, en dom som kan bli vägledande för hur skador orsakade av kemiska bekämpningsmedel hanteras i framtiden vilket är ytterligare ett argument mot användningen av glyfosater. Studier pekar dock på att glyfosat inte är direkt cancerframkallande om man får i sig det via kosten (ATL, 20190320).

Ett annat perspektiv på glyfosatanvändningen förs fram av Lena Johansson, politisk chefredaktör och ledarskribent för Land Lantbruk. Hon menar att den mekaniska jordbearbetningen kommer att öka kraftigt om glyfosat förbjuds vilket kommer att medföra en ökning av växthusgasutsläppen. En annan trolig effekt av ett förbud är att mängden fånggrödor och höstsådd kommer att minska vilket i sin tur medför en mindre kolinlagring i marken och därmed ökat koldioxidläckage (Land Lantbruk 20200213). Enligt Henrik Håkansson  på Jordbruksverket kan ett förbud av glyfosat också leda till ett ökat näringsläckage från våra åkrar vilket bidrar till övergödning och döda havsbottnar (SVT, 20190514). Det finns därmed också argument som talar för en fortsatt användning av glyfosat.

Enligt livsmedelsverket innebär de halter av glyfosat som idag hittas i svenska livsmedel ingen fara för konsumenten. Den totala mängden, cocktaileffekten av alla kemikalier, bedöms också vara så låg att den inte utgör någon fara för barn och vuxna. Restriktionerna kring användningen av glyfosat anges vara skälet till de låga halter som återfinns i de svenska produkterna, men om man vill vara säker på att marken där grödan odlats över huvud taget inte behandlats med glyfosat bör man köpa ekologiskt odlade produkter (Livsmedelsverket 20200403).

Det finns alltså anledning att diskutera användningen av glyfosat ur flera perspektiv, vilket också kommer att ske under utvärderingen kring ett nytt godkännande av medlet.

 

Translate »