Grön kompetens – Livsmedel
En studie som är gjord av LRF, Arbetsförmedlingen och Livsmedelsföretagen (Arbetskrafts- och kompetensbehov i livsmedelssektorn 2018) visar att livsmedelsproduktionen i Sverige behöver 59 000 nya medarbetare till 2023. Utmaningen ligger i att hitta rätt arbetskraft och rätt kompetens. Det är ett matchningsproblem och ett kompetensproblem som hindrar företagens möjligheter att utvecklas och bromsar tillväxten i livsmedelssektorn. Parallellt med detta ser vi idag hur allt fler människor hamnar utanför arbetsmarknaden och behöver utbildning/fortbildning för att kunna göra en karriärväxling. Insatser göras för att människor inte ska hamna i utanförskap och istället kunna utvecklas inom kompetensbristområden.

 

För att undersöka möjligheterna och hitta alternativa utbildningsvägar har Agro Örebro/AgroÖst tillsammans med LRF och Örebro kommun sökt och fått godkänt av ESF- rådet att genomföra projektet Grön kompetens – livsmedel. Målet är att hitta vägar inom de ordinarie verksamheter som idag hanterar kompetensfrågor och arbetskraftsförsörjning för att kunna slussa individer genom anpassade utbildningsvägar för att på bästa sätt utnyttja de resurser som finns bland de som idag står utanför arbetsmarknaden. I projektet ingår två utbildningsomgångar, en under 2021 och den andra under 2022, för att testa upplägg utifrån de behov som finns. I projektet ingår även en kompetensbehovsinventering som genomförts i samarbete med Örebro kommuns Landsbygdsnämnd.

 

Projektet drivs i samverkan med LRF och Örebro kommun. I projektgenomförandet ingår även ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Region Örebro län samt arbetsmarknadsenheterna i de kommuner som har deltagare i projektet.

 

Kontaktpersoner:

 

Charlotta Rydberg (LRF) – Projektledare, 010-1844218 [email protected]
Malin Myhrberg (AgroÖrebro) – 072-9959031 [email protected]
Translate »