?>
Agro Östs projekt Grön kompetens – livsmedel
Posted By : January 19, 2021

En studie som är gjord av LRF, Arbetsförmedlingen och Livsmedelsföretagen (Arbetskrafts- och kompetensbehov i livsmedelssektorn 2018) visar att livsmedelsproduktionen i Sverige behöver 59 000 nya medarbetare till 2023. Företagen har oberoende av storlek ett betydande rekryteringsbehov och utmaningen ligger i att hitta rätt arbetskraft och rätt kompetens trots att många jobb uppges kunna utföras med gymnasieutbildning som grund. Det är ett matchningsproblem och ett kompetensproblem som hindrar företagens möjligheter att utvecklas och bromsar tillväxten i livsmedelssektorn.

I Örebro kommun har problematiken lyfts som en näringslivsfråga och näringslivsenheten och landsbygdsnämnden ser stort värde i att få en fördjupad inblick i hur kompetensproblematiken inom sektorn livsmedelsproduktion ser ut i länet. Först när behoven finns dokumenterade är det möjligt att möta efterfrågan med insatser som ger önskvärd effekt

Parallellt med detta ser vi idag hur allt fler människor hamnar utanför arbetsmarknaden och behöver utbildning/fortbildning för att kunna göra en karriärväxling. Även här behöver insatser göras för att människor inte ska hamna i utanförskap och istället kunna utvecklas inom kompetensbristområden.

För att undersöka möjligheterna och hitta alternativa utbildningsvägar har Agro Örebro/AgroÖst tillsammans med LRF och Örebro kommun sökt och fått godkänt av ESF- rådet att genomföra projektet Grön kompetens – livsmedel. Målet är att hitta vägar inom de ordinarie verksamheter som idag hanterar kompetensfrågor och arbetskraftsförsörjning för att kunna slussa individer genom anpassade utbildningsvägar för att på bästa sätt utnyttja de resurser som finns bland de som idag står utanför arbetsmarknaden. I projektet ingår två utbildningsomgångar för att testa upplägg utifrån de behov som finns.

          

Arbetet startades upp med att se vilka hinder och möjligheter som finns inom de ordinarie systemen och  att undersöka vilka kompetenser som faktiskt efterfrågas av livsmedelsföretag i länet. Det är ytterst viktigt för alla inblandade parter att projektet får en förankring i de behov som finns i näringslivet och en start i detta arbete är att skicka ut en enkät för att undersöka detta. Först när vi vet hur de ser ut kan vi ta fram ett förslag på ett möjligt utbildningsinnehåll som kan fylla luckorna.

Inom projektet har vi därför tagit fram en enkät som är tänkt att ge övergripande svar på vilka kompetensbehov som finns inom områdena:

  • Primärproduktion
  • Primärproduktion i kombination med livsmedelsförädling (mathantverk)
  • Livsmedelsförädling

Resultatet av enkäten bearbetades under december månad och finns nu att ta del av här.

Nästa steg i arbetet är att utifrån de behov som finns inom livsmedelssystemet ta fram ett utbildningsupplägg vars syfte är att bidra till kompetensförsörjningen i Örebro län och samtidigt skapa nya möjligheter att ta sig in i livsmedelssektorn, t ex slakteri, lantbruks- och trädgårdsarbete, småskalig livsmedelsförädling eller livsmedelsförsäljning. Utbildningen riktar sig till personer som uppbär aktivitets- och utvecklingsersättning, etableringsersättning eller ekonomiskt bistånd.

 

Translate »