Konsumtion är inte lika med förbrukning
Posted By : June 15, 2020

Under 2018 förbrukades ca 84 kilo kött per person och år i Sverige enligt Jordbruksverkets statistik (SJV 20200615).  Av detta utgjordes ca 61 kg av “rött kött” från får/lamm, nöt, gris, ren och vilt (SJV 20200615) vilket motsvara ca 1,1 kilo per person och vecka. Siffrorna kan uppfattas som höga med tanke på att livsmedelsverket rekommenderar en konsumtion av kött- och charkprodukter som ligger under 500 g/person och vecka för att undvika hälsoproblem (Livsmedelsverket 20200615). Under 2019 har förbrukningen minskat ytterligare till totalt ca 82 kg (SJV 20200615)

Lever då svensken i allmänhet så hälsovådligt som det kan verka? Nej, siffrorna motsvarar inte hela sanningen! Ordet “förbrukning” i jordbruksverkets statistik motsvarar efterfrågan på kött beräknat i slaktvikt, det vill säga inklusive ben, senor, fett och andra delar som vi inte äter. Av slaktvikten når i genomsnitt 50% av vikten våra tallrikar vilket innebär att den faktiska konsumtionen blir ca 550 g rött kött/person och vecka (Svenskt kött, 20200615). Detta motsvarar ca 10% mer än rekommendationen från livsmedelsverket. Det gäller alltså att hålla isär vilka vikter man pratar om för att undvika missförstånd.

Med detta sagt ligger svensken fortfarande lite för högt i konsumtionen av rött kött. Ett alternativ skulle kunna vara att istället äta mer fågel som inte har samma negativa hälsoeffekter. Kyckling har också en låg klimatpåverka vilket är positivt. Här måste man dock ta med i beräkningen att fjäderfäproduktionen inte bidrar till det öppna odlingslandskapet och den biologiska mångfalden på samma sätt som betande djur gör. Viktigt att komma ihåg är också att även den totala köttkonsumtionen behöver minska och vegetabilier behöver öka ur ett klimatperspektiv. Vi behöver alltså totalt sett byta ut mer kött mot vegetariskt protein (Livsmedelsverket 20200615).

Genom att välja mat som producerats på svenska gårdar, oavsett hur ditt val ser ut, kan du påverka ditt avtryck i miljön och bidra till en levande landsbygd.

 

 

Translate »