?>
Livsmedel i världsklass!
Posted By : June 1, 2021

Sverige är ett innovativt land och bland OECD länderna placerar vi oss på en tredjeplats när det gäller hur mycket som satsas på forskning och utveckling. Tyvärr upptar livsmedel en mycket liten del av det som satsas och inom just detta område hamnar vi först på fjortonde  plats. En tänkbar orsak är att investeringar oftast sker i stora företag och att livsmedelssektorn, då den kännetecknas av många mikro- och småföretag, inte ses som lika intressanta att fokusera på. Vidare är många av dessa företag geografiskt belägna på platser som inte har en naturlig närhet till storstadsregionerna vilket kan vara en nackdel när det gäller forskning och innovation. Ytterligare utmaningar är att livsmedel faller under de landsbygdsorienterade programmen och att utbildningsnivån ofta är låg vilket hämmar innovationskraften (Fördjupningsstudie av livsmedelskedjans konkurrenskraft, 20210601,   AgroÖrebro, 20201221).

Sweden Food Arena vill råda bot på detta och driver just nu arbetet med att undersöka hur innovationen ser ut och hur den kan bli en del av även livsmedelskedjans agenda (Sweden Food Arena. 20210601). Man tittar på innovationsgraden i kedjans olika led, vad som kännetecknar ett innovativt företag, vad som begränsar företagens förmåga att höja sin innovationskraft och vad som krävs för att tillgängliggöra dagens innovationssystem för livsmedelsföretagen.

Även om många av företagen i livsmedelssystemet är små har sektorn stor betydelse för Sveriges ekonomi. Genom att hitta bristerna i dagens system kan företagen växla upp och blomma ut. Om lönsamheten kan förstärkas blir det möjligt att lägga fokus på produktionen och utveckling av den istället för att endast överleva. Finns det även utrymme för att bygga upp samarbeten inom och mellan olika delar av kedjan finns potential för en snabb utveckling inom innovationsområdet. Även inom detta område arbetar Sweden Food Arena aktivt för att stärka företagens förutsättningar (Sweeden Food Arena, 20210601). Just nu genomförs en studie som fokuserar på värdekedjor. Genom GAP-analys ska utvecklingsmöjligheterna inom värdekedjorna analyseras och utifrån det som framkommer ska verktyg tas fram som kan användas inom alla delar av livsmedelssystemet.

Är du livsmedelsföretagare och har en innovativ idé som du inte vet hur du ska gå vidare med. Sweden Food Arena vill vara en motor för att hjälpa dig att utveckla morgondagens livsmedel.

 

Translate »