LRF, fossila bränslen och livsmedelsstrategin
Posted By : January 28, 2020

LRF vill fasa ut fossila bränslen till 2030, säger Palle Borgström som är förbundsordförande (HD 28/1-20). Detta ligger helt i linje med den nationella livsmedelsstrategin som ska verka för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.

“Svensk livsmedelsproduktion kännetecknas av en hög standard inom miljö- och klimatområdet och är en förutsättning för att flera av de svenska miljökvalitetsmålen ska kunna nås.”

En livsmedelsstrategi för Sverige
– fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
Kortversion av regeringens proposition 2016/17:104

Dock poängterar han att för att detta ska kunna ske måste lönsamheten i lantbruksföretagande förbättras och staten måste bidra med sin del.

Palle Borgström ställer sig frågande till regeringens agerande:

”Vi hade förväntat oss mer av den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin. Det är bra att den sträcker sig fram till och med 2025 men budgeten är halverad jämfört med tidigare plan och med förslaget från i somras från Tillväxt- och Jordbruksverket. Det gör mig mycket bekymrad”

Land Lantbruk 20191220

Han menar att mycket positivt lyfts fram i handlingsplanen men att många insatser först kommer att märkas på lång sikt, vilket gör honom besviken. Regeringen har mycket att bevisa!

”Två och ett halvt år har gått sedan riksdagen klubbande den nationella livsmedelsstrategin och fortfarande märker våra medlemmar inget av den på gårdarna. Två och ett halvt år senare fortsätter svensk livsmedelsproduktion att minska inom många områden”

Land Lantbruk 20191220

I december 2020 kom del 2 av Regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin ut. En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Regeringens handlingsplan del 2. I del två ligger satsningar på 122 miljoner kronor per år fram till 2025 och ett extra tillskott på 114 miljoner kronor under 2020.

“Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.”

En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Regeringens handlingsplan del 2.

Områden som behandlas är:

Regler och Villkor: Förenkla regelverket, gemensamt system för myndighetskontakter, strategisk kompetensförsörjning, hållbar vattenhantering, utveckling av svenskt vattenbruk, stärka växtskyddet.

Fokus 2020:

  • Databas för effektivare processer, produktutveckling och optimering.
  • Havs- och fiskeriprogrammet.
  • Kontroll av musslor och ostron.

Konsument och Marknad: Vildsvinshantering, livsmedelsfusk, Nyckelhålsmärkningen, offentliga måltider, livsmedelsexport.

Fokus 2020:

  • Likvärdig kontroll
  • Hållbara livsmedelssystem
  • Deltagande i Bocuse dÓr och Grüne Woche
  • Eldrimner

Kunskap och innovation: Kompetenscentrum för växtförädling, Sweden food arena, innovationsfrämjande åtgärder i livsmedelskedjan.

Fokus 2020:

  • Stöd till Nationella forskningsprogrammet för livsmedel.
  • Utveckling av kött- och charkutbildningar.
  • Hållbar och konkurrenskraftig animaliesektor.

Translate »