Mat från nära håll.
 

Projekt: Mat från nära håll

I dagsläget finns ingen tydlig kanal för försäljning av småskaligt och lokalt producerad mat i Örebro län. Varje delområde har idag sin egen lösning där t ex producenterna själva står för hela kedjan fram till konsument, lokala logistikföretag agerar mellanhand mellan producent och kund samt e-handelsföretag med distributionslösningar hem till kund. Traditionellt har stuprören inte varit ett hinder för företagandet, men med den generationsväxling som är på gång inom primärproduktionen och den småskaliga livsmedelsförädlingen väcks nya behov och krav på nya lösningar som kan effektivisera och möjliggöra nya affärsmodeller, lösningar och metoder för att nå ut med sina produkter till dagens och framtidens konsumenter.

 

En utmaning för den lokala livsmedelsproduktionen är att bygga upp den långsiktiga relationen till lokal mat i konsumentled för att dels bygga upp den privata efterfrågan, men också skapa ett tryck i leden mellan producent och slutkonsument som bidrar till att lokalt producerad mat hittar vägen in i fler verksamheter. Medvetenheten kring mervärdena i den lokala maten behöver stärkas vilket kan ske genom att bygger medvetna konsumenter för framtiden genom riktade insatser till privatpersoner. I projektet genomförs detta i form av en digital kampanj riktad i första hand till ungdomar och deras föräldrar. Kampanjen genomförs hösten 2022 och bestå av ett antal inlägg i olika sociala medier plattformar som lyfter lokala producenter och skapar intresse för det lokala hos ungdomarna. I projektet ingår även en digital konsumentenkät och djupintervjuer av producenter för att undersöka behov och önskningar kring tillgängliggörandet av lokalt producerad mat som genomförs under våren och sommaren.

 

Syfte

Hitta en gemensam väg för lokala producenter att nå ut till sina kunder och öka intresset för lokal mat hos konsumenten.

 

Projektstart

Våren 2022

 

Kampanjen Eat Local – Supoort your Roots

Mellan den 19 oktober och 19 november genomfördes det kampanjen Eat Local – Support your Roots. Vars syfte att inspirera ungdomar till att äta mer lokal mat. Kampanjen genomfördes via sociala medier med fokus på appen Tiktok. Tryck på eatlocal-loggan för att komma till kampanjsidan och för mer information:

 

Projektet finansieras av Jordbruksverket via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Translate »