Svenskt Sigill – klimatsmarta livsmedel
Posted By : November 2, 2020

Vid en tillbakablick de senaste tio åren kan man konstatera att de åtgärder som har störst positiv effekt på klimatet inom växtodling och djurhållning motsvarar det man arbetat med inom Svenskt Sigill under motsvarande tid (Svenskt Sigill 20201029). Genom att köpa produkter märkta med Svenskt Sigill bidrar du därmed till minskad klimatpåverkan.

Bild från Svenskt Sigill 20201029

 

Svenskt Sigills klimatcertifiering fokuserar på:

 1. Minska utsläppen av lustgas (växthusgas) från marken. Klimatcertifiering av vete, raps och potatis kan ge upp till 15% minskning av utsläppen.
 2. Producera hög avkastning för att minska klimatbelastningen per kg/liter.
 3. Använd handelsgödsel med låg klimatpåverkan.
 4. Använda så lite och fossil energi som möjligt.
 5. Håll djuren friska för att upprätthålla konstant hög produktion.
 6. Utfodra djur effektivt och använd foder med låg miljöbelastning.

Inom djurproduktionen kan klimatcertifiering ge en minskad klimatpåverkan på 25% i kycklingproduktionen och 15% inom svin- och mjölkproduktion (Svenskt Sigill 20201029).

I rapporten som tagits fram av RISE pekar man också på några områden som skulle kunna vara intressanta att arbeta med i framtiden för att ytterligare minska klimatpåverkan (Svenskt Sigill 20201029):

 • Kolinlagringen i marken kan minska växthuseffekten. Olika sätt att uppnå detta är att hålla marken bevuxen så stor del av året som möjligt, lämna kvar mycket halm, använda gödsel med högt kolinnehåll och skapa god tillväxt med mycket rötter.
 • Använda olika typer av fodertillskott som minskar metangasbildningen i magen hos idisslande djur. Forskning pågår t ex runt hur olika typer av alger skulle kunna användas (SLU 20201029).
 • Alternativa energikällor och nya typer av redskap.
 • Större kunskap kring hur lustgasutsläppen från marken påverkas av pH, markpackning, jordart och dränering och hur beräkningarna kan spegla verkligheten på ett bättre sätt så att rätt åtgärder kan sättas in för minska utsläppen.
 • Surgörning av gödsel har visat sig kunna minska metangasbildningen med 90%. Genom att arbeta fram säkra metoder för hantering av svavelsyra skulle detta kunna minska miljöbelastningen avsevärt.

Hela rapporten hittar du här!

 

 

Translate »