Nedgrävda växthus – förutsättningar i Bergslagen
Projektet har som mål att ge ökad kunskap om uppförandet av nedgrävda växthus då kunskapsnivån idag är låg. I dagsläget finns endast ett fåtal anläggningar uppförda i södra Sverige. Mer kunskap behövs för att fler ska få upp ögonen för och använda konceptet. En kunskapsinventering bidrar dels till att samla den kunskap som finns dels till att kunna sprida kunskapen vidare till intresserade entreprenörer, företag och organisationer i Bergslagen. Genom en ökad användning av nedgrävda växthus i Sverige kan förstudien bidra till ökad diversifiering i företag och därmed stärkt entreprenörskap, ökad ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet genom ökad jämställdhet och integration samt miljömässig hållbarhet genom minskad energi- och resursanvändning och kortare transporter. 

 

Under projektets gång ska en kunskapssammanställning tas fram samt presenteras för intressenter i form av två seminarier som genomförs under våren/sommaren 2024. Projektet avslutas i augusti 2024.

 

Finansieras av

Translate »