Storytelling gynnar både producent och konsument
Posted By : July 6, 2020

Projektet Odling 4.0 är ett innovationsprojekt vars syfte är att öka lönsamheten i odlingsföretag genom att visa svaga delar i produktionen så att det blir tydligare var insatser behöver göras för att öka resursutnyttjandet. Digitala data ska samlas in via drönare, mobil eller olika typer av sensorer på ett sätt som inte blir alltför dyrt eller krångligt för odlaren. Tanken är också att man genom insamlingen av data ska kunna öka spårbarheten i konsumentled (Arvalla, 20200615).

Bild: Med mobiltelefonens hjälp kan svensk livsmedelsproduktion både bli effektivare och mer transparent. (Agro Örebro)

Projektet kan komma att bidra till att flera mål inom Livsmedelsstrategin uppnås samtidigt i form av produktionseffektivisering med ett bättre resursutnyttjande och ökad möjlighet för konsumenten att göra upplysta val i affären.

Den svenska frilands- och växthusodlingen är utsatt för stor internationell konkurrens och tanken med Odling 4.0 är att utveckla en digital värdekedja från producent till konsument som i förlängningen ökar lönsamheten för de svensk producenterna. Ett exempel är att märka produkterna med QR-koder för ökad spårbarhet vilket tros kommer att öka efterfrågan då dagens konsument har hög medvetenhet och vill veta vad som köps hem. Informationsflödet kring produkterna har ökat markant och efterfrågas i allt större utsträckning och genom storytelling kan marknaden påverkas så att lönsamheten ökar både för butik och odlare (My Newsdesk, 20200615)

 

 

Translate »