?>
Tre Örebroskolor bland landets bästa!
Posted By : June 6, 2020

Företaget Oatley har tillsammans med White guide junior tagit fram utmärkelsen “Årets klimatkök”. Bland de nominerade finns i år tre skolkök från Örebro (Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Brickebackens skola). I Örebro arbetar man med projektet “Smartare mat” vars mål är att alla med koppling till skolan ska få större förståelse för den mat som serveras, det gäller även eleverna.

“– Det är övergripande mål för hela Örebro kommun som vi jobbar mot. Och de målen är större än bara skolmåltiden. Det jag försöker göra är att nå fram till eleverna och få dem att förstå de stora perspektiven. Det är först när man förstår det som vi kan prata om detaljer kring skolmåltiderna, säger Peter Magnholt som är smartare mat-inspiratör.”

NA, 28/5-2020

Livsmedelshandlingsplanen i Örebro län, d.v.s. tillämpningen av den livsmedelsstrategin i vårt län, anger att konsumentens val ska vara vägledande för driva livsmedelskedjan i en hållbar riktning. Fler ska välja lokalt producerad mat och valen ska baseras på kunskap om vad som är bra mat ur ett hållbarhetsperspektiv. I uppdraget ligger även att minska matsvinnet för att spara resurser och bidra till ett cirkulärt system. (Mat för hälsa och hållbarhet – handlingsplan för ökad livsmedelsproduktion i Örebro län 2018–2023)

I grundskolans läroplan, lgr 11, framgår att skolan har ansvar för att ge eleverna överblick och sammanhang i viktiga samhällsfrågor. I Hem och konsumentkunskap är målsättningen att eleverna ska utveckla medvetenheten om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser som miljön. I Biologin ska eleverna utveckla och använda kunskaper för att kunna hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer rörande hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. I samhällskunskapen ska möjlighet ges att skapa en helhetssyn i samhällsfrågor rörande sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter. (Skolverket.se, Kursplaner för grundskolan 20200604)

För att kunna bli en upplyst konsument krävs en bredd av kunskaper som berör såväl konsekvenserna av de val individen gör varje dag som kunskaper om hur vi kan skapa en livsstil som är i linje med uppställda hållbarhetsmål. På en samhällsnivå behövs även insikt i hur de individuella valen och samhället i stort interagerar och hur de är beroende av varandra. Skolan har med andra ord ett tungt uppdrag inom livsmedelshandlingsplanen för att skapa likvärdiga möjligheter för alla elever (oberoende av personliga intressen, socioekonomisk, etnisk eller kulturell bakgrund) att bli de upplysta konsumenter som ska driva utvecklingen framåt i riktning mot de uppsatta målen inom livsmedelshandlingsplanen. 

Örebro kommun arbetar utifrån högt uppsatta mål för att minska miljö- och klimatpåverkan från de offentliga måltiderna. Maten ska vara god, hålla hög kvalitet, och ska produceras under schyssta arbetsvillkor. Helt enkelt smartare mat och man har kommit en bra bit på vägen. Andelen ekologisk mat har ökat till ca 66%, matsvinnet har minskat till ett medel på 11-19% och klimatbelastningen räknat i koldioxidekvivalenter är lägre än det uppsatta målet. (orebro.se, 20200604)

I Agro Örebros uppdrag ligger att arbeta med attraktionskraften och kompetensförsörjningen inom livsmedelssystemet, två frågor som är beroende av hur konsumenten ser på svensk livsmedelsproduktion och svenska produkter. Dagens skolelever är morgondagens konsumenter och deras syn på den svenska maten kommer att påverka både efterfrågan och tillgången på kompetent arbetskraft i framtiden. Därför har Agro Örebro i liten  skala börjat inventera hur elever i åk 6 uppfattar vad som är bra mat och vilken kunskap de känner att de har fått med sig från skolan i sitt val av mat. Tack till Mellringeskolan vars åk 6 elever och personal har svarat på vår enkät. Vi kommer att arbeta vidare med området under hösten och återkommer med resultaten av undersökningen när vi nått ut till fler skolor.

Translate »